Vedtægter for GreveSolrødErhverv

§ 1 Navn – hjemsted

Foreningens navn er GreveSolrødErhverv, og dets hjemsted er enten i Greve eller Solrød Kommune.

§ 2 Formål

GreveSolrødErhverv har ingen partipolitisk tilknytning. GreveSolrødErhvervs formål er at virke for en sund

udvikling af kommunernes erhvervsliv ved:

 1. at virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder, institutioner og organisationer med henblik på udvikling og beskæftigelse.
 2. at virke til fremme for tiltrækning af nye virksomheder samt til konsolidering og udbygning af eksisterende.
 3. at skabe gensidigt kendskab til medlemmerne af foreningen og omkringliggende erhvervsrelaterede foreninger primært via sociale og/eller faglige arrangementer.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. GreveSolrødErhvervs medlemmer består af en navngiven repræsentant for de firmaer eller erhvervsrelaterede foreninger, der indmelder sig i foreningen, og der som minimum tegner sig for en etårig periode. Ethvert firma eller enhver erhvervsrelateret forening kan indmelde sig i GreveSolrødErhverv, idet der dog gælder begrænsning i adgangen til at blive valgt til bestyrelsen jfr. § 8.

Stk. 2. Såfremt et medlem måtte ophøre med at udøve erhvervsrelateret virksomhed, kan medlemmet, efter ønske, fortsætte som medlem in GreveSolrødErhverv.

Stk. 3. Et medlem, der handler i strid med foreningens formål eller til skade for foreningens virke, omdømme eller medlemmer, kan ekskluderes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen er enige herom. Ved ekskludering af et medlem refunderes betalt medlemskontingent ikke – ej heller delvist.

§ 4 Økonomi

Stk. 1. Midlerne tilvejebringes dels ved medlemskontingenter, afholdelse af arrangementer, dels tilskud af alle arter, der kan opnås til fremme af erhvervslivet.

Stk. 2. Årskontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4. Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar i regnskabsåret eller ved tilmelding, og kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning af en (1) eller to (2) gange.

Stk. 5. Regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Revisoren fungerer indtil generalforsamlingen eventuelt vælger ny revisor.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. GreveSolrødErhvervs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ethvert medlem har én stemme.

Stk. 3. Retten til at stemme bortfalder, hvis medlemmet er i kontingentrestance.

Stk. 4. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagtshaver skal selv være medlem af foreningen. Ingen kan stemme for mere end ét medlem i henhold til fuldmagt.

Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes enten i Greve eller Solrød Kommune og skal finde sted inden udgangen af marts måned.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

Stk. 7. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted samt dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være  indgivet senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 8. Senest syv (7) dage forud for enhver generalforsamling tilsendes hvert medlem de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet, forsynet med revisionspåtegning og underskrevet af formand og kasserer samt forslag til budget for kommende regnskabsår.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget behørig skriftlig henvendelse herom.

§ 6 Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag med fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en toårig periode (genvalg kan finde sted)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

§ 7 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 2. Til beslutning om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, bestående af syv (7) medlemmer, hvoraf fire (4) samt en (1) suppleant vælges i ulige år og tre (3) samt en (1) suppleant vælges i lige år.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år.

Valgbare til bestyrelsen er de af GreveSolrødErhvervs medlemmer, som enten erhvervsmæssigt eller privat er bosiddende i Greve eller Solrød kommuner.

Det skal i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes, at bestyrelsen kommer til at bestå af repræsentanter fra de lokale erhvervsområder i både Greve og Solrød kommuner.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesformand, en næstformand, en kasserer og eventuelt en sekretær og kan nedsætte/deltage i arbejdsudvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres referat over de afholdte møder.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire (4) medlemmer af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 Tegning af GreveSolrødErhverv

Stk. 1. Foreningen tegnes ved formanden alene, eller ved

næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Alle udbetalinger attesteres af formanden eller næstformanden sammen med kassereren. Bestyrelsen kan afgive prokuraret.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke uden forud indhentet bemyndigelse fra generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, påtage sig gældsforpligtelser ud over, hvad der må være nødvendigt til den daglige drift eller aktiviteter i tilknytning til foreningens virke.

Stk. 4. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 10 Udmeldelse

Udmeldelse af GreveSolrødErhverv skal ske skriftligt med seks (6) måneders varsel til en 31/12.

Ved udmeldelse refunderes betalt medlemskontingent hverken helt eller delvist.

§ 11 Opløsning af GreveSolrødErhverv

I tilfælde af GreveSolrødErhvervs opløsning, skal den eventuelle beholdning af kontante midler og øvrige aktiver anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen efter godkendelse af generalforsamlingen.

Opdateret den 1. april 2019.

Greve Strandvej 19
2670 Greve Strand

CVR: 27 11 02 58

Gør som 550 andre
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om din lokale erhvervsforenings indsatser som Greve og Solrød erhvervslivs talerør, samt invitationer til netværksskabende events og meget, meget mere.

Bliv medlem af et stærkt netværk
GreveSolrødErhverv er et netværk, der samler medlemmerne professionelt og socialt, og repræsenterer erhvervslivets interesser lokalt og politisk.
Bliv medlem
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram